Oglašavamo radno mesto na poziciji: Profesor/ka srpskog jezika

U sklopu aktivnosti Udruženja u Centru za azil u Sjenici oglašavamo radno mesto na poziciji:

Profesor/ka srpskog jezika i književnosti
za rad sa odraslim korisnicima – tražiocima azila

Uslovi:

1. kandidat/kinja mora posedovati visoku stručnu spremu sa departmana za srpski jezik i književnost; književnost i srpski jezik;
2. kandidat/kinja ne sme biti osuđivan/a pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje;
3. radno iskustvo u trajanju od najmanje godinu dana;
4. kreativan pristup u organizovanju nastave, iskustvo i/ili motivisanost za rad sa izbegličkom populacijom.

Poznavanje engleskog jezika je poželjno, ali ne presudno.

Svoje radne biografije možete poslati na nvosigmaplus@gmail.com
Rok za slanje biografija je 18. April do 16:00č.

5 Comments

  1. d3d3Lm52b3NpZ21hcGx1cy5vcmcucnM# aledare-a.anchor.com [URL=http://mewkid.net/order-cialis/#aledare-u]aledare-u.anchor.com[/URL] http://mewkid.net/order-cialis/#aledare-t http://mewkid.net/order-cialis/#aledare-t http://mewkid.net/order-cialis/#aledare-t http://mewkid.net/order-cialis/#aledare-t http://mewkid.net/order-cialis/#aledare-t http://mewkid.net/order-cialis/#aledare-t http://mewkid.net/order-cialis/#aledare-t http://mewkid.net/order-cialis/#aledare-t axozal

  2. d3d3Lm52b3NpZ21hcGx1cy5vcmcucnM# ivuezi-a.anchor.com [URL=http://mewkid.net/order-cialis/#ivuezi-u]ivuezi-u.anchor.com[/URL] http://mewkid.net/order-cialis/#ivuezi-t http://mewkid.net/order-cialis/#ivuezi-t http://mewkid.net/order-cialis/#ivuezi-t http://mewkid.net/order-cialis/#ivuezi-t http://mewkid.net/order-cialis/#ivuezi-t http://mewkid.net/order-cialis/#ivuezi-t http://mewkid.net/order-cialis/#ivuezi-t http://mewkid.net/order-cialis/#ivuezi-t abozil

Leave a Reply