Ni Dana Bez Nas

Saopštenje o mobilisanju organizacija civilnog društva povodom dana građanskog ponosa

10. decembra 1948. godine usvojena je Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima.

Naše demokratske i nezavisne organizacije građanskog društva i pokreti svakodnevno rade, pružaju pomoć i podršku ili različite vrste usluga za milione ljudi, zagovaraju, mobilišu ljude i protestuju, doprinoseći time da Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima postane realnost.

Svuda širom Evrope, mi delamo sa ciljem da ova prava važe za sve i ponosni smo na to!

Naše dnevne aktivnosti su u suprotnosti sa diskriminatornim pokušajima uskraćivanja prava ljudima samo zbog njihovog identiteta, pola ili seksualne orijentacije, socio-ekonomskog statusa, nacionalnosti i slično. Naše akcije su konretni alati za popravku štete koju naša ekonomija nanosi društvu stavljajući privatni interest pre opšteg dobra.

Svakoga dana naše organizacije doprinose ostvarivanju višeg nivoa demokratije, jednakosti i solidarnosti za sve – dok su u Evropi ove vrednosti u opasnosti, neliberalizam, nejednakost, siromađtvo, nesigurnost i podeljenost društva su u porastu.

Mi osuđujemo činjenicu da danas u Evropi mi, civlini aktivisti i aktivistkinje i branioci i braniteljke ljudskih prava smo pod ogromnom dozom pritiska. U mnogim evropskim zemljama, prostor za građansko angažovanje i fundamentalne slobode su ograničene.

Civilne organizacije i pokreti koji promovišu i brane ljudska prava suočavaju se sa prljavim kampanja. Solidarnost i humanitarna briga za migrante i tražioce azila se kriminalizuje. Organizacije i aktivisti se suočavaju sa zastrašivanjem kroz zakonodavstvo i sudske postupke od strane neliberalnih vlada ili multinacionalnih kompanija. Kada je naša ključna uloga zanemarena, negirana ili pod pretnjom, ceo demokratski prostor se smanjuje.

10. decembra, više od 100 nezavisnih i demokratskih organizacija civilnog društva i platformi širom 27 država će se mobilisati za dan građanskog ponosa.

U velikim gradovima, kao i u malim zajednicama, na svom uobičajenom radnom mestu ili okupljeni u javnom prostoru, progovorićemo kroz više od 200 lokalnih inicijativa, i time dosegnuti više od 100 000 ljudi putem onlajn i oflajn aktivnosti.
Ponosimo se radom koji obavljamo i tvrdimo da ni jedan dan ne sme da prođe bez naših akcija za zajedničko opšte dobro i obezbeđivanje prava za sve.

Na ovaj dan, želimo da pokažemo koja je to dodatna vrednost koju organizacije civilnog društva i pokreti donose svakom društvu. Odlučni smo da se zajednički suprotstavimo svim napadima na prostor za građansko angažovanje.

Pozivamo nacionalne i evropske institucije i političke lidere da se pridržavaju Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Zahtevamo priznanje i podršku za naše aktivnosti zarad odbrane prava i demokratije za sve pripadnike društva.

Budućnost evropskih društava treba da bude zasnovana na demokratiji, jednakosti, solidarnosti, inkluzivnosti ili ne treba da je bude!

Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC) kao član Evropskog civilnog Foruma pridružila se MEGA kampanji zajedno sa svojim brojnim partnerima sa kojima je sarađivala u prethodnom periodu. Pored IDC-a, u akciju su se uključili i Arbeiter Samariter Bund (ASB), Evropski Pokret u Srbiji, Hausing Centar, Naša Kuća, Proaktiv, Inicijativa A11, Fondacija Centar za demokratiju, Mreža psiho-socijalnih inovacija (PIN), Sigma Plus i Muslimansko Humanitarno Društvo Merhamet Sandžak. Kako bismo ukazali na značaj organizacije civilnog društva, izdvajamo vam samo deo onoga što ne bi bilo moguće ili ostvareno bez rada ovih organizacija. U nastavku možete pročitati samo deo doprinosa ovih organizacija:

• Pružajući podršku migrantima i izbeglicama u vidu medicinske pomoći, angažovano je 5 medicinske timova u 4 prihvatno/tranzitna centra koji su pružili 20.806 medicinskih intervencija, kao i 768 volonterskih akcija;
• Socijalno preduzeće Agro Iris, koje je prepoznato po kvalitetu svojih proizoda ali i po značajnom doprinosu ekonomskim i socijalnim pravima 22 poljoprivrednika i njihovim porodicama koje nemaju stabilne izvore prihoda;
• Donaciju 67 motornih kreveta i specijalnih dušeka i 26 specijalnih ormarića sa poslužanikom, 3 mašine za sterilizaciju medicinske opreme, sušača za peškire i hidraulične kade (ukupne vrednosti 250.000 švajcarskih franka) od strane švajcarske opštine Zollikon opremanjem gerontološkog centra i bolnice u Somboru.
• Kao rezultat obezbeđivanja trajnih stambenih rešenja interno raseljenim licima, potpomognuta je rekonstrukcija 724 kuće, 65 porodica su dobile nove montažne kuće sa nameštajem, dok su 332 porodice dobile nameštaj i belu tehniku, a 358 ljudi je dobilo grantove za pomoć malim preduzećima i poljoprivrednim domaćinstvima.
• Inicijative Socijalne Dimenzije je rezultat identifikacije zajedničkih potencijala i prepreka za društveni prosperitet i blagostanje građana zemalja Zapadnog Balkana na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. 180 idejnih projekta sa soocijalnom dimenzijom iz 6 zemalja Zapadnog Balkana biće finansirane kroz ovu inicijativu.
• Tranzitno/prihvatni centar za izbeglice u Dimitrovgradu izgrađen i tokom 2016/2017 godine bio je utočište za nekoliko stotina migranata, od čega su više od pola njih bila deca. Kapacitet Centra je 120 kreveta, kao i 3 spavaonice, kancelariju za registraciju i administraciju, medicinski blok sa izolacijom, trpezariju, sanitarne blokove i prostor za decu.
• Kroz Inicijativu “Crno na belo” – održive internet platforme www.crnonabelo.com građani se informišu o njihovim pravima i zaštiti prava, pruža besplatne pravne savete, povezuje ih sa institucijama za zaštitu prava i uključuje ih u razmenu iskustva. Inicijativa ima preko 200,000 pregleda i online zajednicu od oko 20,000 članova.
4 seminara za preko 60 predstavnika orgnizacija civilnog društva sa glavnim fokusom na mlade, stare i žene, kao pripadnike ranjivih grupa na tržištu rada.
• U okviru Programa za vladavinu prava i demokratske institucije vodili smo kampanju Pravda iznad politike sa ciljem boljeg informisanja građana o važnosti izmene Ustava Republike Srbije. Tokom trajanja kampanje animirali smo građane i informisali ih o ustavnim pormenama putem outdoor i online kampanje
• Tokom 2017. godine 1321 izbeglica, migranata i tražilaca azila je dobilo sveobuhvatnu psihološku podršku kroz intervencije usmerene na mentalno zdravlje, psihološku procenu, psihosocijalnu podršku, kao i zagovaranje.
548 dece i 50 odraslih dobilo je neki vid psihosocijalne podrške. Psihosocijalna podrška deci izbeglicama je pružana na šest lokacija/gradova na teritoriji Srbije. Ova vrsta pomoći je obuhvatila individualno i grupno psihološko savetovanje, kao i učešće u psihološkim, IT i English cafe radionicama.
41 individualne sesije psihološke podrške; 55 grupnih sesija psihološke podrške; 13 psihoedukativnih radionica za decu i odrasle izbeglice u Beogradi. 37 pomagača je dobilo kontinuiranu podršku u okviru grupa podrške i individualnih savetovanja. 41 profesionalac koji radi u direktnom kontaktu sa izbeglicama je prošao kroz jedan od tri sprovedena treninga u Beogradu i Novom Sadu, kako bi se bolje upoznao sa psihološkim poteškoćama sa kojima se izbeglice suočavaju i načinima unapređivanja njihovog i sopstvenog mentalnog zdravlja.
15 mladih osoba ometenih u razvoju prolazi kroz edukativne treninge, radno osposobljavanje i angažovanje, dok godišnje kroz naše programe, preko tog broja, prođe između 10 i 20 mladih. Taj broj ima tendenciju rasta. Za tu svrhu, iz naših poslovnih prihoda izdvajamo oko 8.500 evra godišnje.
• Proizvodnja kartonskih ambalaža, alternativni uzgoj začinskog bilja, salata i povrća u vodi (hidroponija), razvili smo uslugu keteringa po narudžbini, kao i uslugu pripreme i distribucije kuvanih jela na kućne adrese naručioca (Kuhinja na točkovima). Godišnje distribuiramo oko 4.500 obroka. Takođe, od 2014. godine pokrenuli smo tzv slatku liniju zanatske izrade delikatesa čoko šljiva i čoko malina sa bosiljkom. U sve te aktivnosti radno su uključene osobe sa smetnjama u razvoju.
• Roditelji i staratelji lica ometenih u razvoju dobijaju savete i aktivno učestvujemo u mnogim panelima, konferencijama, seminarima i radnim grupama na kojima zagovaramo konkretne mere unapređenja položaja osoba ometenih u razvoju i bolju zaštitu njihovih ljudskih prava.
4000 građana je dalo svoju ocenu javnih usluga koje su koristili širom Srbije, na osnovu kojih smo sačinili predloge za unapređenje sistema pružanja javnih usluga koje smo uputili nadležnim ministarstvima.
1510 najboljih studenata naših univerziteta učestvovalo je u programu Putujemo u Evropu tokom kog je tri nedelje putovalo i upoznavalo evropske zemlje. 130 srednjoškolaca iz 5 različitih gradova Srbije pohađalo je u protekle dve godine Evropski čas o Evropskoj uniji, evropskim vrednostima i mogućnostima za mlade. 160 žena na početku karijere prošlo je naš mentorski program i različita predavanja profesionalnog i ličnog usavršavanja.
• 720 organizacija civilnog društva i stručnjaka okupili smo u Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji koji prati, analizira proces evropske integracije i daje preporuke za reforme u okviru pristupnih pregovora Srbije sa EU. 50 novinara i urednika iz beogradskih i lokalnim medija prošlo je obuke o ekonomskim temama, zaštiti životne sredine, bezbednosti hrane i energetici iz pregovaračkih poglavlja. 10 lokalnih organizacija civilnog društva, biblioteka i lokalnih medija dobilo je finansijsku podršku za sprovođenje svojih projekata i informativnih kampanja.
• Ukupan broj interno raseljenih lica kojima je pružena pravna pomoć je 539. Pruženo je 366 savetovanja/informacija u vezi sa pristupom pravu na socijalnu zaštitu, a priženo je 82 savetovanja u vezi sa pravom na stanovanje i 142 savetovanja/informisanja u vezi sa pristupom ostalim pravima. Posećena su 26 naselja u kojima žive interno raseljena lica, u 18 opština, odnosno gradova.
• Pokrenuta su 32 postupaka koji bi, osim pravne pomoći za ostvarivanje prava u pojedinačnim slučajevima, trebalo da imaju uticaj na veću grupu ugroženih lica (jer se njima nastoji izmeniti ili testirati praksa nadležnih organa ili obezbediti povoljnije tumačenje prava).
• Zahvaljujući kontinuiranom praćenju postupanja i rada državnih institucija sa društvno ugroženim grupama, pokrenuto je više raznovrnih postupaka, inicijativa i pritužbi na rad nadležnim organima kako bi se ostvarila puna dostupnost ekonomskih i scijalnih prava tih grupa bez diskriminacije.
• Angažuje se na promociji jednakih mogućnosti i rodne ravnopravnosti građana Srbije u ostvarivanju svojih prava, aktivno učestvuje u kreiranju i sprovođenju strategija lokalnog održivog razvoja, ohrabruje ugrožene grupe građana za uključivanje u programe lokalnog razvoja.
• Pomoć i osnaživanje aktera na lokalu u opštinama u kojima se nalaze prihvatni centri. Kroz zajedničke aktivnosti u koje su bile uključene i migrantska i domicilna populacija obezbeđene su donacije za opremanje 2 osnovne škole u Beloj Palanci i Pirotu, opremanje Šahovskog kluba i sportskog centra u Pirotu, kao i popravku terena Dečijeg odmarališta Divljana.
• Podela humanitarne pomoći (odeća, obuća, hrana, lekovi) u 16 gradova Sandžaka i šire. Otvarene su 3 narodne kuhinje u Novom Pazaru (1995–2005), Tutinu i Priboju (1999-2005) gde je dnevno obroke dobijalo 1500 osoba iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva
• Za 6000 raseljenih sa Kosova obezbeđena pomoć u vidu hrane, smeštaja i lekova, kao i pomoć za povratak na Kosovo kada su se za to stvorili uslovi. Izgrađeno 25 kuća od čvrstog materijala za raseljene Rome sa Kosova. U partnerstvu sa gradom Novim Pazarom, izgrađeno je 9 stambenih jedinica za raseljene Rome sa Kosova, a realizovan je i projekat gde su 33 romske kuće prikačene na gradsku vodovodnu mrežu.
• U periodu od 2008. do 2010. donirano je 1440 ovaca na Pešteri, 200 koza i 15 plastenika u prigradskim naseljima Novog Pazara. Organizovanje besplatnih kurseva za rad na računaru (2007-2010) za 440 mlade osobe i one kojima je potrebna prekvalifikacija. Organizovanje besplatnih kurseva engleskog jezika (2009-2010) za 80 osoba.
• Preko platforme Moj poslanik omogućili smo mehanizam direktne komunikacije između građana i izabranih predstavnika u Narodnoj skupštini. Takođe, učestvovali u formiranju EKONET platforme i krenuli u praćenje rada lokalnih komunalnih preduzeća iz ugla građana.
• U 5 lokalnih zajednica (Prokuplje, Blace, Niš, Aleksinac i Svrljig) radimo na temi zapošljavanja mladih iz ugla i uz direktno učešće mladih.
• Omogućili smo i podržali 40 mladih preduzetnika da pokrenu svoje ideje kroz inovativne biznise u kreativnim industrijama kroz Deli prostor za kreativno delovanje. U 2018. godini organizovali smo više od 80 besplatnih događaja, na kojima je učešće uzelo preko 5.000 mladih
• Omogućili smo da 773 najugroženija domaćinstva – oko 5.500 najugroženijih građana u Srbiji unapredi uslove stanovanja tako što smo Izgradili 373 stambene jedinice za soc. stanovanje u zaštićenim uslovima Izgradili 58 montažnih kuća za izbeglice i porodice pogodjene poplavama i rekonstruisali 342 stambena objekta nakon poplava u maju 2014.
• Izgradili smo predškolsku ustanovu za romsku decu u Bujanovcu i 2 paviljona za smeštaj migranata u centru „Šikara“ u Somboru. Potpuno smo reokonstruisali objekte Prihvatnog centra za migrante DP SVETLOST u Bujanovcu, Specijalne bolnice za plućne bolesti u Jaši Tomiću, Narodne kuhinje u Šapcu i objekat Amasade Švajcarske u Beogradu. Unapredili smo uslove smeštaja u 27 kolektivnih centara za smeštaj izbeglica i interno raseljenih lica nakon ratova u bivšoj Jugoslaviji.

Ovo su jedan mali deo rezultata koje su postigle gorepomenute organizacije. Zamislite kako bi izgledalo naše društvo i kakav nivo života bi imali naši sugrađani da nije bilo njihovog rada i doprinosa. Zato je važno da nas podržavate u svakodnevnoj borbi za obezbeđivanje ljudskih prava svima kako ne bi bilo Ni dana bez nas!

7 Comments

  1. d3d3Lm52b3NpZ21hcGx1cy5vcmcucnM# evojicduz-a.anchor.com [URL=http://mewkid.net/generic-cialis/#evojicduz-u]evojicduz-u.anchor.com[/URL] http://mewkid.net/generic-cialis/#evojicduz-t http://mewkid.net/generic-cialis/#evojicduz-t http://mewkid.net/generic-cialis/#evojicduz-t http://mewkid.net/generic-cialis/#evojicduz-t http://mewkid.net/generic-cialis/#evojicduz-t http://mewkid.net/generic-cialis/#evojicduz-t http://mewkid.net/generic-cialis/#evojicduz-t http://mewkid.net/generic-cialis/#evojicduz-t aqonuj

Leave a Reply